จำนวนทั้งหมด : 6 คน/ 1 หน้า
ลำดับครั้งที่/ปีวันที่ส่งบทความชื่อ - สกุล / หน่วยงานสถานะบทความสถานะการชำระเงิน
1 1/25639 ธ.ค. 2562
อาจารย์กุลปราณี ศรีใย
หน่วยงาน : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ตีพิพ์แล้วไม่ระบุ
2 1/25635 มี.ค. 2563
อาจารย์ ดร.เดโช แขน้ำแก้ว
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ตีพิพ์แล้วไม่ระบุ
3 1/25636 ต.ค. 2563
อาจารย์ ดร.เดโช แขน้ำแก้ว
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ตีพิพ์แล้วไม่ระบุ
4 1/256314 มี.ค. 2563
นางสาวลภัสรดา เหล็กเพ็ชร
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
ตีพิพ์แล้วไม่ระบุ
5 1/256322 เม.ย. 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ อรรคศรีวร
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ตีพิพ์แล้วไม่ระบุ
6 1/256329 เม.ย. 2563
นายอมร วิสิทธิวงค์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตีพิพ์แล้วไม่ระบุ
ข้อมูลทั้งหมด 6 เรคอร์ด
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อาคาร 11 (สำนักงานคณะนิเทศศาสตร์) 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
©2019 arit RBRU
พัฒนาโดย กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี