จำนวนทั้งหมด : 14 คน/ 2 หน้า
ลำดับครั้งที่/ปีวันที่ส่งบทความชื่อ - สกุล / หน่วยงานสถานะบทความสถานะการชำระเงิน
11 2/25638 ต.ค. 2563
นางสาวทิพนาถ ชารีรักษ์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ตีพิพ์แล้วไม่ระบุ
12 2/256329 ต.ค. 2563
นางสาวปัทมวรรณ เกตุชัย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
ยกเลิกการตีพิมพ์ไม่ระบุ
13 2/25621 ต.ค. 2562
นายอนุพงษ์ กูลนรา
หน่วยงาน : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชถัฏรำไพพรรณี
ตีพิพ์แล้วยกเว้นการชำระ
14 0/5431 ธ.ค. 2562
อาจารย์พิมพ์นภัส จินดาวงค์
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไม่ระบุไม่ระบุ
ข้อมูลทั้งหมด 14 เรคอร์ด
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อาคาร 11 (สำนักงานคณะนิเทศศาสตร์) 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
©2019 arit RBRU
พัฒนาโดย กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี