จำนวนทั้งหมด : 6 คน/ 1 หน้า
ลำดับครั้งที่/ปีวันที่ส่งบทความชื่อ - สกุล / หน่วยงานสถานะบทความสถานะการชำระเงิน
1 2/25635 มี.ค. 2563
อาจารย์ ดร.เดโช แขน้ำแก้ว
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ตีพิพ์แล้วไม่ระบุ
2 2/25636 ต.ค. 2563
อาจารย์ ดร.เดโช แขน้ำแก้ว
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ตีพิพ์แล้วไม่ระบุ
3 2/25633 ส.ค. 2563
อาจารย์อังศุมาริน สุชัยรัตนโชค
หน่วยงาน : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ตีพิพ์แล้วไม่ระบุ
4 2/25633 ส.ค. 2563
อาจารย์นภัส ศรีเจริญประมง
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ตีพิพ์แล้วไม่ระบุ
5 2/25638 ต.ค. 2563
นางสาวทิพนาถ ชารีรักษ์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ตีพิพ์แล้วไม่ระบุ
6 2/256329 ต.ค. 2563
นางสาวปัทมวรรณ เกตุชัย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
ยกเลิกการตีพิมพ์ไม่ระบุ
ข้อมูลทั้งหมด 6 เรคอร์ด
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อาคาร 11 (สำนักงานคณะนิเทศศาสตร์) 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
©2019 arit RBRU
พัฒนาโดย กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี